Levering en uitvoering 


1. Geringe afwijkingen van de kleur, dikte, gewicht, overige afmetingen, hoeveelheden en maten alsmede van de kwaliteit en afwerking van het geleverde materiaal geven Opdrachtgever niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van gebruiker te vorderen. 
2. Indien Opdrachtnemer een product aanbiedt dan wel aangeboden heeft middels een monster, is het monster slechts een indicatie voor het door Opdrachtnemer te leveren product. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in het product ten opzichte van het betreffende monster aan te brengen zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn dan wel zonder dat Opdrachtgever hierdoor het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. 
3. Is voor de voltooiing van de overeenkomst of levering een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven. 
4. Indien Opdrachtgever nog niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze voorbereidingen juist en volledig heeft afgerond. 
5. Opdrachtnemer heeft, indien hij door Opdrachtgever of door derden niet in de gelegenheid wordt gesteld om de overeenkomst uit te voeren, het recht de te leveren zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan, onverminderd het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer. Opdrachtgever blijft niettemin gehouden de overeengekomen prijs voor de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken te betalen en is tevens verplicht de hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende kosten en schade te vergoeden. 
6. Opdrachtgever is niet gerechtigd, indien Opdrachtnemer niet tijdig levert, niet tijdig met de werkzaamheden een aanvang maakt of deze niet tijdig voltooit, de verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten, tenzij Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
7. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren of bij de uitvoering derden in te schakelen.
8. In het werk of de levering is, tenzij anders vermeld, niet begrepen: 
a) het plaatsen en/of het aansluiten op de apparatuur van de opdrachtgever van de te leveren hydraulische en/of pneumatische installatie; 
b) het leveren en monteren van elektrische leidingen; 
c) graaf-, hak-, breek-, metsel-, timmer-, stucadoors- en schilderwerk of andere soortgelijke werkzaamheden; 
d) het schilderen of het op andere wijze uitwendig voorzien van een beschermende laag van leidingen; 
e) het leveren van het voor de installatie bestemde medium en het vullen hiermede van het systeem van de installatie. 
f) het verrichten van reinigingswerkzaamheden in verband met het optreden van lekken in de installatie. 
9. Indien de Opdrachtgever zelf de installatie vult of in gebruik neemt dient hij zich er van te overtuigen dat de installatie schoon is. 
10. Mocht de cosument het aangekochte product retour willen sturen, is dat geen probleem, retourkosten zijn voor de rekening van de koper tenzij de wet anders bepaalt. Voor het retour sturen van producten kunt u het best eerst contact met ons opnemen en dan zullen wij een retourformulier naar u opsturen.

 

 Vervoer en risico 
1. De zaken worden af fabriek geleverd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
2. Wanneer tussen partijen is overeengekomen dat de zaken franco huis worden geleverd, bepaalt Opdrachtnemer het vervoermiddel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
3. De zaken, ook die franco huis verkocht zijn, worden te allen tijde voor risico van Opdrachtgever vervoerd, tenzij de wet anders bepaalt. De zaken worden onverzekerd vervoerd, tenzij Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tijdig heeft verzocht de zaken tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren. 
4. Wanneer er sprake is van consumentenkoop is de zaak voor risico van Opdrachtgever van de aflevering af, tenzij Opdrachtgever niet meewerkt aan de aflevering. In dat geval is de zaak voor risico van Opdrachtgever van het ogenblik af, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de aflevering moet meewerken. 
 

Opschorting en ontbinding van de overeenkomst:
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 
a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
b) Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen; 
c) Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
d) er sprake is van liquidatie van Opdrachtgever, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; 
e) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. 
2. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
4. Indien Opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
5. Indien Opdrachtnemer op een van de in dit artikel genoemde gronden overgaat tot opschorting of ontbinding, is Opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Snel contact

        0594- 500 425
        06-10617779
        Bouwkamp@be-jo.com

© 2007 - 2024 handelsond. BE-JO v.o.f. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel