Algemene Voorwaarden Be-Jo V.O.F., Industrieweg 1 , 9804 TH Noordhorn, telefoon 0594 500425, website www.be-jo.com en
www.bejoshop.nl

Artikel 1: Definities

1.
Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma Be-Jo V.O.F., geregistreerd in het handelsregister onder nummer 04046275.
2.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht goederen worden geleverd en/of diensten worden
verricht.
3.
Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, ter zake het leveren van goederen en/of
het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.
Artikel 2: Toepasselijkheid

1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten (op afstand) en leveringen van Opdrachtnemer, voor
zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
2.
Toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.
Ingeval enige bepaling uit deze algemene voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dient bij
de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt, zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de vernietigde of nietig
verklaarde bepaling. Voorts blijven de overige bepalingen uit de voorwaarden onverkort van kracht.
Artikel 3: Offertes

1.
Door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Wijziging kan
slechts geschieden middels schriftelijke bevestiging van de gebruiker.
2.
Het doen van een aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet om een overeenkomst met Opdrachtgever aan te gaan.
3.
Mocht er tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen overeenkomst tot stand komen, dan is Opdrachtnemer bevoegd om
de kosten die hij gemaakt heeft voor het maken van de offerte aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.
Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat (een onderdeel van) de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.
Opdrachtgever dient Opdrachtnemer volledig en juist in te lichten omtrent de uit te voeren werkzaamheden en de
omstandigheden waaronder die werkzaamheden dienen plaats te vinden. Indien blijkt dat de inlichtingen niet volledig dan wel
onjuist waren en als gevolg daarvan door Opdrachtnemer extra kosten dienen te worden gemaakt, kunnen deze kosten
waaronder manuren, extra materiaalkosten en vervoerskosten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
Artikel 4: Prijs

1.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventueel in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt, afleveringskosten en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald.
2.
De kosten van aflevering komen ten laste van Opdrachtgever, tenzij de wet anders bepaalt. Indien er sprake is van een
consumentenkoop worden de kosten voor aflevering bij het sluiten van de overeenkomst door Opdrachtnemer afzonderlijk
opgegeven. Hetzelfde geldt voor kosten, welke zijn verschuldigd voor andere werkzaamheden die de Opdrachtnemer in
verband met de koop voor de Opdrachtgever verricht.
3.
Indien Opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer onder
navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder
voorbehoud is opgegeven.
a.
indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
b.
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Opdrachtnemer toekomende bevoegdheid of een op Opdrachtnemer
rustende verplichting ingevolge de wet;
c.
in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 5: Overeenkomst

1.
Wijziging van de overeenkomst kan slechts geldig geschieden indien de wijziging schriftelijk door Opdrachtnemer wordt
overeengekomen/bevestigd.
2.
Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze
toezeggingen en/of afspraken door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bekrachtigd.
3.
Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van de door hem te leveren goederen en/of uit te voeren werkzaamheden.
Specifieke kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Opdrachtnemer te leveren zaken en/of uit te voeren werkzaamheden
moeten uitdrukkelijk in de overeenkomst worden opgenomen.
4.
Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer zonder bijkomende werkzaamheden en kosten met de opdracht kan
beginnen.

Artikel 6: Overeenkomst op afstand

1.
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door Opdrachtnemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand.
2.
Opdrachtgever heeft, indien er sprake is van consumentenkoop, de bevoegdheid om gedurende zeven werkdagen na de
ontvangst van de zaak, de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Wanneer de overeenkomst door
Opdrachtgever wordt ontbonden is hij een vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd van ten hoogte de kosten van het
terugzenden van de zaak.
3.
Opdrachtgever heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst op afstand na ontvangst van de zaak, indien de geleverde
zaak:
a.
overeenkomstig specificaties van Opdrachtgever tot stand is gebracht,
b.
duidelijk persoonlijk van aard is,
c.
door haar aard niet kan worden teruggezonden,
d.
snel kan bederven of verouderen.
Artikel 7: Levering en uitvoering

1.
Geringe afwijkingen van de kleur, dikte, gewicht, overige afmetingen, hoeveelheden en maten alsmede van de kwaliteit en
afwerking van het geleverde materiaal geven Opdrachtgever niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te
ontbinden dan wel schadevergoeding van gebruiker te vorderen.
2.
Indien Opdrachtnemer een product aanbiedt dan wel aangeboden heeft middels een monster, is het monster slechts een
indicatie voor het door Opdrachtnemer te leveren product. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen
in het product ten opzichte van het betreffende monster aan te brengen zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn dan
wel zonder dat Opdrachtgever hierdoor het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.
3.
Opdrachtgever dient Opdrachtnemer volledig en juist in te lichten omtrent de uit te voeren werkzaamheden en
omstandigheden waaronder die werkzaamheden dienen plaats te vinden. Indien blijkt dat de inlichtingen niet volledig of niet
juist waren, kunnen door Opdrachtnemer als gevolg daarvan extra te maken kosten aan Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
4.
Is voor de voltooiing van de overeenkomst of levering een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoerings-of leveringstermijn dient de wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke
te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven.
5.
Indien Opdrachtgever nog niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen,
dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze voorbereidingen juist en volledig heeft
afgerond.
6.
Opdrachtnemer heeft, indien hij door Opdrachtgever of door derden niet in de gelegenheid wordt gesteld om de overeenkomst
uit te voeren, het recht de te leveren zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan,
onverminderd het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer. Opdrachtgever blijft niettemin gehouden de overeengekomen
prijs voor de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken te betalen en is tevens verplicht de hieruit voor
Opdrachtnemer voortvloeiende kosten en schade te vergoeden.
7.
Opdrachtgever is niet gerechtigd, indien Opdrachtnemer niet tijdig levert, niet tijdig met de werkzaamheden een aanvang
maakt of deze niet tijdig voltooit, de verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten, tenzij
Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
8.
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren of bij de uitvoering
derden in te schakelen.
9. In het werk of de levering is, tenzij anders vermeld, niet begrepen:
a) het plaatsen en/of het aansluiten op de apparatuur van de opdrachtgever van de te leveren hydraulische en/of pneumatische
installatie;
b) het leveren en monteren van elektrische leidingen;
c) graaf-, hak-, breek-, metsel-, timmer-, stucadoors-en schilderwerk of andere soortgelijke werkzaamheden;
d) het schilderen of het op andere wijze uitwendig voorzien van een beschermende laag van leidingen;
e) het leveren van het voor de installatie bestemde medium en het vullen hiermede van het systeem van de installatie.
f) het verrichten van reinigingswerkzaamheden in verband met het optreden van lekken in de installatie.

10.
Indien de Opdrachtgever zelf de installatie vult of in gebruik neemt dient hij zich er van te overtuigen dat de installatie schoon
is.
Artikel 8: Vervoer en risico

1.
De zaken worden af fabriek geleverd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2.
Wanneer tussen partijen is overeengekomen dat de zaken franco huis worden geleverd, bepaalt Opdrachtnemer het
vervoermiddel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3.
De zaken, ook die franco huis verkocht zijn, worden te allen tijde voor risico van Opdrachtgever vervoerd, tenzij de wet
anders bepaalt. De zaken worden onverzekerd vervoerd, tenzij Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tijdig heeft verzocht de
zaken tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren.
4.
Wanneer er sprake is van consumentenkoop is de zaak voor risico van Opdrachtgever van de aflevering af, tenzij
Opdrachtgever niet meewerkt aan de aflevering. In dat geval is de zaak voor risico van Opdrachtgever van het ogenblik af,
waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de aflevering moet meewerken.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1.
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden, indien:

a)
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b)
Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;

c)
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d)
er sprake is van liquidatie van Opdrachtgever, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien
en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering
of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

e)
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

2.
Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4.
Indien Opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
5.
Indien Opdrachtnemer op een van de in dit artikel genoemde gronden overgaat tot opschorting of ontbinding, is
Opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Artikel 10: Overmacht

1.
Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door Opdrachtnemer is niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar in geval
van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden.
Opdrachtnemer doet onverwijld mededeling aan Opdrachtgever.
2.
Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door Opdrachtnemer is voorts niet toerekenbaar indien dit het gevolg
is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Opdrachtnemer gelegen omstandigheid.
Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: onvolledige, niet tijdige of niet nakoming door
leveranciers van hun verplichtingen jegens Opdrachtnemer, ongeacht de reden of oorzaak daarvan, oorlog of een daarop
gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im-of explosie dan wel uitstroming
van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of
blokkade.
3.
Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst zonder dat dit aan hem kan worden toegerekend en
is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden. Wanneer
nakoming niet blijvend onmogelijk is, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van twee maanden waarin
nakoming onmogelijk is, is verstreken. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
4.
Indien aan de nakoming van de overeenkomst na een situatie van overmacht extra kosten zijn verbonden, is Opdrachtnemer
bevoegd deze extra kosten in redelijkheid aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.
Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van het tekortschieten als gevolg van overmacht zijn verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen,
respectievelijk het na te komen gedeelte van de overeenkomst separaat te factureren.
Artikel 11: Betaling

1.
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen
zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
2.
Betaling van het factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
3.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke
(handels)rente vermeerderd met 2% verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te
maken (buiten)gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een
minimum van € 75,00, tenzij de wet anders bepaalt.
4.
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter voldoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens
van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op
een andere factuur, tenzij de wet dwingend anders bepaald.
5.
Opdrachtnemer is gerechtigd alle vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever mocht hebben, tenzij de wet dwingend anders bepaald.
Artikel 12: Fabrieksgarantie

1.
Indien en voor zover door de fabrikant van het goed een garantie wordt verstrekt, ziet deze garantie nimmer op de door
Opdrachtnemer uitgevoerde, dan wel uit te voeren werkzaamheden. Bij een beroep door Opdrachtgever op de
fabrieksgarantie, kunnen derhalve door Opdrachtnemer kosten voor de door hem uit te voeren werkzaamheden aan
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2.
Opdrachtnemer zal zich binnen redelijke grenzen inspannen teneinde te bevorderen dat de fabrikant zijn verplichtingen uit
hoofde van de door hem verstrekte garantie nakomt.
3.
Opdrachtgever kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als
anderszins, ten aanzien van de overeenkomst die ziet op de onder de garantie geleverde zaak, heeft voldaan.

Artikel 13: Reclame

1.
Opdrachtgever is verplicht het werk en het geleverde onmiddellijk na voltooiing van het werk of na levering op zichtbare
gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen een termijn van acht dagen na voltooiing van het
werk of na levering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Opdrachtnemer mededeling te doen, bij gebreke waarvan het
werk of het geleverde geacht wordt c.q. worden te zijn aanvaard.
2.
Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch
in elk geval binnen een maand na voltooiing van het werk of na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer
worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk of het geleverde geacht wordt c.q. worden te zijn aanvaard.
3.
Indien Opdrachtgever (tijdig) reclameert, schort dit zijn (betalings)verplichting niet op.
4.
In het geval gebruiker van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft gebruiker het recht om naar eigen keuze de
zaak te vervangen of te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van een evenredig deel van het gefactureerde bedrag.
5.
Indien komt vast te staan dat een reclame ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder mede begrepen de
onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer, daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
6.
Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of op alsnog te leveren zaken, ook
niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
7.
Geen reclame kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten
tijde van de levering.
8.
Opdrachtnemer heeft het recht retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering uitdrukkelijk is
overeengekomen.
Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

1.
De eigendom van het door Opdrachtnemer geleverde gaat niet eerder over op Opdrachtgever na volledige voldoening van al
hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is verschuldigd. In geval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen jegens Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden,
terstond terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer daartoe alle medewerking te verlenen, met name door
hem c.q. door hem aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen.
2.
Opdrachtgever verbindt zich met betrekking tot de door Opdrachtnemer geleverde zaken geen beschikkingsdaden te
verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover
Opdrachtgever op dat moment aan al zijn in lid 1 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 15: Aansprakelijkheid

1.
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.
2.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door
of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.
Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
-
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet
verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
7.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
8.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.
Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen, wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
2.
Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waaronder begrepen geschillen over de uitleg van deze algemene
voorwaarden, kunnen worden gebracht voor de competente rechter van de woonplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Snel contact

        0594- 500 425
        06-10617779
        Bouwkamp@be-jo.com

© 2007 - 2024 handelsond. BE-JO v.o.f. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel